ÇED Raporu ve Proje Tanıtım
 
Çevre Danışmanlık Hizmeti
 
Çevresel Ölçüm Hizmetleri
 
Su Atıksu Analizleri
 
Emisyon Ölçümleri
 
İmisyon Ölçümleri
 
Gürültü Ölçümleri
 
İsg Ölçüm Hizmetleri
 
Mühendislik Hizmetleri
 
 

ÇED RAPORU VE PROJE TANITIM DOSYASI HAZIRLANMASI HİZMETİ

EK-1 LİSTESİ
EK-2 LİSTESİ
ÇED Akım Şeması
PTD Akım Şeması

ÇED ( ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME) NEDİR?
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanarak 17/07/2008 Tarih ve 26939 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer alan faaliyetlerden; gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları kapsar.

ÇED YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI

ÇED’in Amacı
Ekonomik ve sosyal gelişmeyi önlemeden, çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerinin önceden tespit edilip gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır ÇED Yönetmeliği’nin Dayanağı Çevre Kanunu’nun 10. Maddesi’dir. 10.madde; “Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açacak kurum, kuruluş ve işletmeler bir “Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu” hazırlarlar” der.

ÇED Yönetmeliğinin Gelişimi
07.02.1993 tarihinde Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. 23.06.1997, 06.06.2002, 16.12.2003 ve son olarak 17.07.2008 tarihinde revize edilerek bugünkü şeklini almıştır.

ÇED Süreci
ÇED Yönetmeliği;
•         Ek-1 Listesinde yer alan faaliyetlerin, ÇED RAPORU hazırlatarak ÇED OLUMLU Belgesi,
•         Ek-2 Listesinde yer alan faaliyetlerin ise, Proje Tanıtım Dosyası hazırlatarak ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME Belgesi, alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Söz konusu ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyalarının; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Yeterlik Belgesi almış kuruluşlara hazırlattırılması gerekmektedir.

Firmamız; ÇED Yönetmeliği kapsamında yer alan ve kurulması planlanan tesisin Yönetmelikte yer aldığı listeyi dikkate alarak;

EK-1 Listesinde Yer Alan Faaliyetler İçin Uygulanacak Aşamalar:
1. ÇED Başvuru Dosyasının Hazırlanması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulması,
2. Halkın Katılımı Toplantısı organizasyonunun yapılması ve Toplantının gerçekleştirilmesi,
3. Format Belirleme Toplantısına katılım sağlanarak, proje hakkında detay bilginin verilmesi ve formatın alınması,
4. Alınan format çerçevesinde ÇED Raporu hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulması,
5. Raporun değerlendirilmesinin yapılacağı, İnceleme Değerlendirme Kurulu Toplantısına katılımın sağlanması,
6. ÇED OLUMLU Belgesinin alınması. 

EK-2 Listesinde Yer Alan Faaliyetler İçin Uygulanacak Aşamalar:
1. Proje Tanıtım Dosyasının hazırlanması ve ilgili İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne sunulması,
2. ÇED Komisyon üyelerinin, faaliyet yerindeki keşif çalışmalarına iştirak edilmesi,
3. Komisyon üyeleri tarafından istenebilecek ek bilgi, belge ve ölçümlerin hazırlanarak İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne sunulması,
4. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME Belgesinin alınması.
Süreçlerini takip etmektedir.

ÇED Yönetmeliği'ne Tabi Olduğu Halde Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen Faaliyet Sahipleri Ne Gibi Yaptırımlarla Karşılaşabilir?

2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 10. Maddesinde;
Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

Yine aynı kanunun 20. maddesi (e) bendinde;
"Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi  oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür." hükümleri yer almaktadır.

ÇED Yönetmeliği'ne tabi oldukları halde yükümlülüklerini yerine getirmeyen faaliyetler ilgili Valilikçe süre verilmeksizin durdurulur.

 
 
     
   
 
 
Ana Sayfa
Kurumsal
Hakkımızda
Misyon
Vizyon
Hizmetlerimiz
ÇED Raporu ve Proje Tanıtım
Çevre Danışmanlık Hizmeti
Çevresel Ölçüm Hizmetleri
İsg Ölçüm Hizmetleri
Mühendislik Hizmetleri
Laboratuvar
Su Atıksu Analizleri
Emisyon Ölçümleri
İmisyon Ölçümleri
Gürültü Ölçümleri
Formlar
Belgelerimiz
İletişim
 
© 2012 Enviro Danışmanlık | Tüm Hakları Saklıdır.
0332 324 00 60
 
 
  DESIGNED BY